បើកទទួលចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រឡង DELF

ចុះឈ្មោះប្រឡងពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

សម័យប្រឡងថ្ងៃ ៦, ៧ (B1) និង ១៣ និង ១៤ (B2) ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២១
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរសព្ទលេខ ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ០១២ ៣៦៧ ៣៣៧ ឬ សូមអញ្ជើញមកកន្លែងចុះឈ្មោះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា។

ម៉ោងធ្វើការលេខាធិការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលភាសា: ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ៧យប់ (បើករហូត)

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ វគ្គប្រឡងសញ្ញាបត្រ DELF (B1/B2) បើកទទួលពាក្យហើយ !

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ វគ្គប្រឡងសញ្ញាបត្រ DELF B1/B2 បើកទទួលពាក្យហើយ !
សូមផ្តល់សុពលភាពឱ្យកម្រិតភាសាបារាំងរបស់អ្នកនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ៖ សម្រាប់ការសិក្សា ការងារ ឬសម្រាប់ការទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រើភាសាបារាំងណាមួយ ជាមួយសញ្ញាបត្រកម្រិត B2។ វិទ្យាស្ថានបារាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងតែមួយគត់ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សញ្ញាបត្រ DELF/DALF ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៧៤ លើ ៥ ទ្វីប។ ប្រភេទនៃសញ្ញាបត្រ DELF (សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទូទៅ សម្រាប់វ័យជំទង់ សម្រាប់សិស្ស សម្រាប់កុមារនិង សម្រាប់ជំនាញ) មានសុពលភាពពេញមួយជីវិត។ សញ្ញាបត្រនីមួយៗវាយតម្លៃកម្រិតចំណេះដឹងរបស់លោកអ្នកក្នុងជំនាញទាំងបួនគឺ៖ ការស្តាប់ និងការសរសេរ ការសន្ទនានិងការឆ្លើយសំនួរលើអំនាន។

>> ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានទូទៅលើខិត្តប័ណ្ណនៃសញ្ញាបត្រ DELF <<

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកាលបរិច្ឆេទប្រឡង >> ចុចទីនេះ <<
ព័ត៌មានស្តីពីកាលវិភាគប្រឡង សម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ២០២១ >> ចុចទីនេះ <<
សូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅតាមរយៈ៖ https://cambodge.extranet-aec.com
ឬទាញយកបែបបទចុះឈ្មោះ 

Related post