វិទ្យាស្ថាន | ការឈប់សម្រាកភ្ជុំបិណ្ឌ

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបិទទ្វារសម្រាប់ឳកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !

សេវាកម្មទាំងអស់របស់វិទ្យាស្ថាននឹងត្រូវបិទជាសាធារណៈចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា។ ក្រុមរបស់យើងនឹងបន្តម៉ោងធម្មតាវិញ ចាប់ពីថ្ងៃពុធ ទី ២៨ ខែកញ្ញា។ ការចុះឈ្មោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាសម្រាប់ វគ្គសិក្សាភាសាបារាំងថ្មី នឹងនៅតែអាចធ្វើទៅបានតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលបិទ។ សូមចំណាំថា ក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននឹងមិនអាចឆ្លើយអ្នក ឬបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកបានទេ រហូតដល់ពួកគាត់ត្រឡប់ ចូលធ្វើការវិញ។

ក្រុមការងារទាំងមូល សូមជូនពរលោកអ្នក រីករាយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជាមួយក្រុមគ្រួសារ ! 

Related post