វិទ្យាស្ថាន | ការឈប់សម្រាកភ្ជុំបិណ្ឌ

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបិទទ្វារសម្រាប់ឳកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ !

សេវាកម្មទាំងអស់របស់វិទ្យាស្ថាននឹងត្រូវបិទជាសាធារណៈចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ដល់ ១៤ ខែតុលា។ ក្រុមរបស់យើងនឹងបន្តម៉ោងធម្មតាវិញ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែតុលា។ ក្រុមការងារទាំងមូល សូមជូនពរលោកអ្នក រីករាយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជាមួយក្រុមគ្រួសារ ! 

Related post