បើកទទួលចុះឈ្មោះប្រឡង DELF/DALF (មីនា)

សញ្ញាបត្រ DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) និង DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) គឺជាសញ្ញាប័ត្រផ្លូវការតែមួយគត់ជាភាសាបារាំងជាភាសាបរទេសដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង។

សញ្ញាបត្រទាំងនោះបញ្ជាក់ជំនាញភាសាដល់អ្នកដែលមានភាសាកំណើតមិនមែនជាភាសាបារាំង ហើយជាពិសេសអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ជំនាញរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន សាលារៀន សាកលវិទ្យាល័យ ឬវិជ្ជាជីវៈ។ សញ្ញាបត្រនេះ មានសុពលភាពសម្រាប់ជីវិត និងទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក ! សញ្ញាប័ត្រនីមួយៗវាយតម្លៃកម្រិតរបស់អ្នកក្នុងជំនាញទាំងបួន៖ ស្តាប់ អាន និយាយ និងសរសេរ។

>> ការចុះឈ្មោះប្រឡង DELF/DALF ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ <<

ទាញយកពាក្យចុះឈ្មោះប្រឡង៖
– DELF Junior 
– DELF/DALF Tout Public

មុនពេលចុះឈ្មោះ សូមមេត្តាពិនិត្យមើលប្រតិទិនប្រឡង DELF/DALF ឲ្យបានច្បាស់ ដើម្បីធានាថាលោកអ្នកពិតជាទំនេរ >> សូមមើលកាលបរិច្ឆេទប្រឡង <<
ម៉ោងធ្វើការនៅកន្លែងចុះឈ្មោះ

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ម៉ោង ៨ ព្រឹក – ៧ យប់
ថ្ងៃសៅរ៍៖ ម៉ោង ៨ព្រឹក – ១២ថ្ងៃត្រង់

ក្រុមការងាររបស់យើងនៅចាំដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យលោកអ្នកជានិច្ច។ កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង!

ទូរស័ព្ទ > ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ៣៣៧ ឬ ០១៥ ៤៦៣ ៤២៥

អ៊ីម៉ែល [email protected]
Facebook > www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge

Related post