សូមចាប់ឱកាសសម្រាប់អ្នក ជ្រើសរើសសិក្សាភាសាបារាំង!

នៅក្នុងការសិក្សា និងការងារ ភាសាបារាំងធ្វើឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍទៅមុខ និងបើកទ្វារនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នក។

ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ការឡើងតំណែងក្នុងក្រុមហ៊ុន ការសម្របខ្លួនក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំបារាំង ឬការរីកចម្រើនផ្នែកគំនិតបញ្ញា… វិទ្យាស្ថានបារាំងនឹងនៅចាំណែនាំអ្នកក្នុងការសម្រេចគម្រោងទាំងនេះ។ តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១ មជ្ឈមណ្ឌលដ៏ល្អមួយនេះធ្វើការធានានូវការអប់រំមួយប្រកបដោយគុណភាពដែលអ្នកស្វែងរក មិនថាអ្នកជាអ្វីទេ។ យើងមានជម្រើសជាច្រើនសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ ជាសិស្សនៅវិទ្យាស្ថានបារាំង គឺបានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃវប្បធម៌បារាំង។
បន្ថែមពីលើថ្នាក់សិក្សាភាសាបារាំង អ្នកក៏មានសិទ្ធិពិសេសបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដែលរៀបចំឡើងពេញមួយឆ្នាំ បណ្ណាល័យពហុឯកសារ និងវគ្គសិក្សាបែបកម្សាន្តផ្សេងៗ ក៏ដូចជា Campus France ដែលនៅចាំជួយពន្យល់ណែនាំអ្នកពីការសិក្សានៅបរទេស ។

ជាសិស្សនៅវិទ្យាស្ថានបារាំង គឺបានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃវប្បធម៌បារាំង។

បន្ថែមពីលើថ្នាក់សិក្សាភាសាបារាំង អ្នកក៏មានសិទ្ធិពិសេសបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដែលរៀបចំឡើងពេញមួយឆ្នាំ បណ្ណាល័យពហុឯកសារ និងវគ្គសិក្សាបែបកម្សាន្តផ្សេងៗ ក៏ដូចជា Campus France ដែលនៅចាំជួយពន្យល់ណែនាំអ្នកពីការសិក្សានៅបរទេស ។

ថ្នាក់សិក្សាផ្សេងៗ តាមការប្រាថ្នា !

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.