សប្តាហ៍នៃភាសាបារាំង និងទិវាហ្វ្រង់កូហ្វូនី ២០២៤ !

>> LIRE EN FRANÇAIS << 

[ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ ខែនៃទិវាហ្វ្រង់កូហ្វូននី]

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា ចូលរួមអបអរសប្តាហ៍នៃភាសាបារាំង និងទិវាហ្រ្វង់កូហ្វូនី !

វិទ្យាស្ថានបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅជុំវិញថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ដែលជាទិវាភាសាបារាំងអន្តរជាតិ ដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង សប្តាហ៍នេះប្រារព្ធកម្មវីធីជុំវិញភាសាបារាំងតាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើនដែលបានរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេសបារាំង និងក្រៅប្រទេស។ សូមអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយយើងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាលើគំនិត មហោស្រព វដ្តនៃភាពយន្តនិយាយភាសាបារាំង រឿង និងចម្រៀង… និងកម្មវិធីច្រើនទៀត!

🔵 ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមីនា
🔵 ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ ខែមីនា

Related post