វិទ្យាស្ថាន | ការឈប់សម្រាកចុងឆ្នាំ

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបិទទ្វារជាសាធារណៈ សម្រាប់ឳកាសឆ្លងឆ្នាំសកល! បណ្ណាល័យពហុឯកសារ និងភោជនីយដ្ឋាន Le Bistrot នឹងឈប់នៅ ថ្ងៃទី ២៥ និង ២៦ ខែធ្នូ និងពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ទី ០៣ ខែមករា។ ការបិទមុនពេលកំណត់នឹងត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូវេលាម៉ោង ៤:៣០ ល្ងាចសម្រាប់បណ្ណាល័យពហុឯកសារនិងម៉ោង ២ រសៀលសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន Le Bistrot។

មជ្ឈមណ្ឌលភាសានឹងឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូវេលាម៉ោង ៤ រសៀលរហូតដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា
ក្រុមការងារយើងបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញនូវរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ០៤ ខែមករាតទៅ។ ក្រុមការងារនៃវិទ្យាស្ថានបារាំងទាំងអស់ សូមអបអរថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា និង​ជួបគ្នានៅឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២១ !

រីករាយថ្ងៃឈប់សម្រាក!

Related post