ពិព័រណ៍ | សំឡេងស្រ្តី

>>ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា ជុំវិញទិវានារីអន្តរជាតិ <<

ក្នុង​ឱកាស​ទិវា​សិទ្ធិ​នារី​អន្តរជាតិ ស្វែង​យល់​ពី​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍ «សំឡេង​ស្ត្រី»! រូបភាពរបស់ស្ត្រី ផលិតដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំងនៅកម្ពុជា ដែលមានបំណងនាំយក និងធ្វើឱ្យបានឮសំឡេងនៃការបំផុសគំនិតស្ត្រីកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងគាំទ្រដោយ AFD និងដើម្បីរំលេចរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ គំនិតផ្តួចផ្តើម និងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេជួបប្រទះ។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតស៊ូរបស់ពួកគេសម្រាប់ពិភពលោកដែលមានភាពយុត្តិធម៌ និងសមភាពជាងមុន ដែលក្មេងស្រីមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំស្មើៗគ្នា ដែលស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលបានមុខតំណែង និងទំនួលខុសត្រូវលើមូលដ្ឋានដូចគ្នានឹងបុរស ដោយគ្មានការរើសអើង។ នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលទេពកោសល្យរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃសង្គម។

រូប​ភាព​ស្ត្រី​ទាំង​នេះ​ថត​តាម​កែវ​ភ្នែក​របស់​អ្នក​ថត​រូប ម៉េច សិរីរ័ត្ន  ថត​បាន​ពី​ការ​តាំង​ចិត្ត​បំបែក​ឧបសគ្គ​ចំពោះ​ការ​ពង្រឹង​អំណាច​របស់​ពួក​គេ។ សក្ខីកម្មរបស់ពួកគេបង្ហាញពីរបៀបដែលពួកគេផ្លាស់ទីបន្ទាត់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ស្វែងយល់ពីពិព័រណ៍៍

Related post