ឈប់សម្រាក | ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៧ ឆ្នាំ ២០២៣ !

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា ឈប់សម្រាកសម្រាប់ ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៧ !

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា ឈប់សម្រាកពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែកក្កដា ក្នុងអំឡុងការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៧។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជាធម្មតាវិញ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែកក្កដា !

ក្រុមការងារទាំងអស់ សូមជូនពរលោកអ្នក ឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្តិភាព !

Related post