សន្និសីទ | ពីរូបភាពទៅរឿងនិទាន៖ ការវិភាគកម្រងរឿងនិទានជារូបភាពកម្ពុជា

>> ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងវដ្ត «ការចាកចេញ» <<

សន្និសិទដោយលោកវ៉ាំងសង់ បានីញ៉ែ នឹងខិតជិតមកដល់ តាមរយៈការវិភាគរឿងនិទានរូបភាព និងរឿងតុក្កតា អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្ការវាងប្រទេសបារាំង និងកម្ពុជាក្នុងវិស័យកម្រងរឿងនិទានជារូបភាព។ កម្រងរឿងនិទានជារូបភាព ដែលជាយាននិម្មិតដែលខ្ចីពីក្រាហ្វិក ការនិទានរឿង និងសមាសភាពផ្សេងៗគ្នា គឺពិតជាធាតុដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃសិល្បៈទី៩។ ជាមួយនឹងការវិភាគផ្លាកលេខ និងទំព័រ ដោយ អ៊ុត រឿន, អាគីរ៉ា ហ្វូគូយ៉ា, ហ្វីលីព ឌុយពុយ, ធាន

វ៉ាំងសង់ បានីញ៉ែ សហករមើលការខុសត្រូវពិព័រណ៍ ” «ការចាកចេញ» ខ្សែភ្នែកប្រសព្វគ្នាលើកម្ពុជាតាមរយៈសៀវភៅរឿងគំនូររូបភាព” គឺជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយជនជាតិបារាំង អ្នកកាសែត អ្នករៀបចំពិព័រណ៍ និងវាយតម្លៃរឿងនិទានជារូបភាព។ គាត់បានដឹកនាំការប្រមូលសៀវភៅកំប្លែងជាច្រើនសម្រាប់ដូចជា Editions du Seuil និង Editions Delcourt ព្រមទាំងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើន រួមទាំង Les Cent plus belles pages de la banderobe (បោះពុម្ភដោយ ខាងវិចិត្រសិល្បៈ) ផងដែរ។ គាត់ក៏ដឹកនាំ Les Cahiers de la BD (កម្រងរឿងនិទានជារូបភាព ផងដែរ)។

Related post