វេទិកាតុមូល | នៅពីក្រោយភាពខុសគ្នា៖ រស់នៅជាមួយជនពិការ

>> LIRE EN FRANÇAIS <<

[ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិនៃអង្គការគ្រួសារថ្មីតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ “ប្រវត្តិ ៣០ឆ្នាំនៃគ្រួសារថ្មី នៅកម្ពុជា“]

ដើម្បីបិទការតាំងពិព័រណ៌ «ប្រវត្តិ ៣០ឆ្នាំនៃគ្រួសារថ្មី នៅកម្ពុជា» វិទ្យាស្ថានបារាំងនៃកម្ពុជា កំពុងរៀបចំតុមូលជាភាសាខ្មែរ បកប្រែជាភាសាសញ្ញា ក្រោមប្រធានបទ ពិការភាពនៅកម្ពុជា។ នាយកអង្គការចំនួនបីដែលមានឯកទេសក្នុងការថែទាំ និងការបណ្តុះបណ្តាលជនពិការនឹងបង្ហាញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស្ថានភាព និងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។

វាក្មិន៖
  • Sephan SOUNG, នាយិការអង្គការសម្រាប់ជនពិការសិលា
  • Touch HUN, អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសាលាទន្សាយ (The Rabbit School)
  • Darong CHOUR, នាយកប្រតិបត្តិអង្គការគ្រួសារថ្មី
ការពិភាក្សានឹងត្រូវបន្តដោយការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត “Beautiful Minds” ដោយ Bernard Campan និង Alexandre Jollien (2020)។

Related post