សន្និសីទ | ទេសភាពក្រោយព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយទេសភាពមានន័យថាការផ្សារភ្ចាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការចងចាំនៃទីកន្លែងដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយសារសង្រ្គាម និងការសម្លាប់រង្គាល៖ តើទេសភាពក្រោយជម្លោះអាចផ្តល់ការមើលឃើញដល់ប្រវត្តិសាស្រ្តដោយរបៀបណា? ប្រសិនបើធម្មជាតិខ្លួនឯងត្រូវព្រាត់ប្រាសដោយអតីតកាលដ៏ឃោរឃៅ តើយើងអាចធ្វើជាសាក្សីចំពោះ ទេសភាពក្រោយជម្លោះ ដោយរបៀបណា? សិល្បករ និងអ្នកទ្រឹស្តីចែករំលែកការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ពួកគេពីទេសភាពតាមរយៈសោភ័ណភាព អក្សរសិល្ប៍ ប្រវត្តិសាស្ត្រ នរវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ។ ដូច្នេះ “ទេសភាព” របស់ពួកគេបង្កើតផែនទីនៃការចងចាំ ដែលអាចរាប់បានច្រើនទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញ ដូចជាអំពីអ្វីដែលត្រូវបានលាក់ ឬបានបាត់ លុបដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬរមៀលចេញតាមពេលវេលា។ សន្និសីទស្តីពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទេសភាព។ 

Patrick Nardin និង Soko Phay សាស្ត្រាចារ្យសិល្បៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Paris 8 បានរួមគ្នាបង្កើតកម្មវិធីស្រាវជ្រាវជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសហដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា ផែនទីចងចាំ (L’Asiathèque, 2017) និង បណ្ណាសារបច្ចុប្បន្ន (PUV, 2017)។

Related post