ហ្វ្រង់កូហ្វូនី | រឿងនិទាន និងចម្រៀងពីកុងហ្គូ

>> LIRE EN FRANÇAIS << 

[ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ ខែនៃទិវាហ្វ្រង់កូហ្វូននី]

វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាភាសាបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៥ ខែមីនា! មកស្វែងយល់ពីរឿងនិទាន និងចម្រៀងប្រពៃណីរបស់កុងហ្គោជាមួយ Kevin Mukaba និង ស្គរតាំៗ របស់គាត់៖ ម៉ោងរឿងដ៏ពិសេសនេះមានគោលបំណងសម្រាប់ទស្សនិកជនក្មេងៗដែលមានអាយុពី 3 ទៅ 8 ឆ្នាំ និងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។
ចម្រៀងជាភាសាបារាំង និងលីងឡា ដែលជាភាសាប្រពៃណីរបស់កុងហ្គោ។

យ៉ាងច្រើន ៥០ នាក់
ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬ តាមរយៈ [email protected]

Related post