សកម្មភាព Le Bistrot | ធ្វើជីកំប៉ុស (កុមារ)

សកម្មភាពសប្បាយរីករាយនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីអប់រំកុមារអំពីការធ្វើ និងប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស។

សកម្មភាព៖
• ប្រមូលកាកសំណល់អាហារ ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់ភោជនីយដ្ឋាន le Bistrot
• ធ្វើជីកំប៉ុសចេញពីកាកសំណល់ដែលប្រមូលបាន
• សង្កេតមើលដំណាក់កាលផ្សេងៗ គ្នានៃជីកំប៉ុស
• ដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ដោយប្រើប្រាស់ជីកំប៉ុស

ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ [email protected]

Related post