លទ្ធផលអាហាររូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង ឆ្នាំ២០២២ – ២០២៣ !

ស្វែងរកអ្នកឈ្នះអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំង ២០២២-២០២៣!

ដូចរាល់ឆ្នាំដែរ ប្រទេសបារាំងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាល្អបំផុត ដើម្បីពួកគេអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ ឬវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់បារាំង។

អាហារូបករណ៍ជាច្រើនត្រូវបានសហការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា Cambodia Academy of Digital Technology និងតំបន់អកស៊ីតានី។ 
ស្ថានទូត និងដៃគូរបស់ខ្លួនបានជ្រើសរើសសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣៖

• អ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ថ្មីចំនួន 20 នាក់ (ជ័យលាភី ឆ្នាំ២០២២ – អាហារូបករណ៍ថ្មី។).

• និស្សិតចំនួន 27 នាក់ដែលនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់ពួកគេបន្តសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ថែម (ម្ចាស់ជ័យលាភីឆ្នាំ ២០២២ – អាហាររូបករណ៍បន្ត).

វិទ្យាស្ថានបារាំង សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ ក៏ដូចជាបេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់ពួកគេ!

Related post