លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់សេវាកម្ម

តើវាជាអ្វី?

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់សេវាកម្មមានគោលបំណងកំណត់ទំនាក់ទំនងតាមកិច្ចសន្យារវាងវិទ្យាស្ថានបារាំងនិងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះការផ្តល់សេវាកម្មនិង / ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន មិនថាអ្នកប្រើប្រាស់នោះមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬមិនមានអាជីព។

សេវាកម្មរបស់វិទ្យាស្ថានត្រូវបានយល់ថាជាសេវាកម្មដែលផ្តល់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមការងារនៃវិទ្យាស្ថានបារាំង។ ការទទួលបាននូវសេវាកម្មល្អឬសេវាកម្មតាមរយៈវិទ្យាស្ថាន មានន័យថាការទទួលយកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់សេវា។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះអាចយកឈ្នះលើលក្ខខ័ណ្ណទូទៅឬលក្ខន្តិកៈពិសេសណាផ្សេងទៀតដែលមិនបានយល់ព្រមដោយវិទ្យាស្ថាន។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់សេវាកម្មត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកសិក្សានៅពេលគាត់បានកក់ថ្នាក់សិក្សារួចហើយ តាមរយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានផ្តល់ក្នុងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការចុះឈ្មោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបានស្នើសុំឱ្យអាននិងចុះហត្ថលេខាលើវាដើម្បីធ្វើឱ្យការកក់នៃវគ្គសិក្សាមានសុពលភាព។

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.