បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | សៀវភៅអាន៖ រវាងក្រដាស និងឌីជីថល

>> LIRE EN FRANÇAIS <<

បណ្ណាល័យពហុឯកសារនៃវិទ្យាស្ថានបារាំង កំពុងបង្កើតបណ្តុំនៃសៀវភៅអានជាច្រើន ដែលបានបន្ថែមនៅឆ្នាំនេះ។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ យើងដាក់បញ្ជូលគ្នារវាងសៀវភៅ 3D ឬ 2D  ដើម្បីទាយយកការយល់ឃើញដែលយើងមាននៃសៀវភៅអានទាំងពីរប្រភេទ ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង…

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post