ការប្រលង និងសញ្ញាបត្រ

សូមបញ្ជាក់កម្រិតរបស់អ្នក ហើយបន្តផែនការផ្ទាល់ខ្លួន ផែនការសិក្សា និងការងារ ឬក៏របស់កូនៗលោកអ្នក! វិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាផ្ដល់ជូននូវការបញ្ជាក់ និងសញ្ញាបត្រជាច្រើនកម្រិត ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ និងយុវជនបារាំង។ មានចាប់ពីអាយុ៧ឆ្នាំ ដែលជាកម្រិតដំបូងៗនៃការសិក្សាភាសាបារាំងរហូតដល់កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ។ សញ្ញាបត្រដែលមានសុពលភាពជារៀងរហូតនេះ គឺមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។

មុនពេលចុះឈ្មោះ សូមមេត្តាពិនិត្យមើលប្រតិទិនប្រឡង DELF/DALF ឲ្យបានច្បាស់ ដើម្បីធានាថាលោកអ្នកពិតជាទំនេរ >> កាលបរិច្ឆេទប្រឡង <<

បញ្ជាក់កម្រិតភាសាបារាំងជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា ជំហានទី១ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ !

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ មួយចំនួន

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.