សន្និសិទ | មួយឆ្នាំពីការរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោករបស់ជំងឺកូវីដ-១៩

អស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំហើយ បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាតដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងវីរុស SARS-CoV-2 តើយើងបានដឹងអ្វីខ្លះថ្មីៗ ដែលយើងគួរតែយល់ដឹងអំពីវីរ៉ុសថ្មីនេះនិងវីរ៉ុស COVID-19 ថ្មីនេះ? អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង (CIRAD) នឹងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗស្តីពីរោគរាតត្បាត។

ដោយដុកទ័រ ឡូរ៉ង់ បារីល (Laurence BARIL) (IPC), ដុកទ័រ ដួង វាសនា (IPC) ព្រមទាំងដុកទ័រ វេរ៉ូនីក ហ្សឺវ៉ាលីយ៉េ (Véronique CHEVALIER) (CIRAD)

Related post