សន្និសីទ | កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន៖ រូបភាពប្រសព្វគ្នា

នៅក្នុងសៀវភៅ«១០០សំណួរពីប្រទេសកម្ពុជា» ហ្វ្រេដេរិក អាម៉ាត និងហ្សេរ៉ូម ម័រីន្យេ បានសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកជំនាញ៩នាក់នៅក្នុងប្រទេស ហើយសំណួរទាំងនេះអ្នកក៏អាចសួរខ្លួនឯងបានផងដែរ។ អ្នកជំនាញម្នាក់ៗបានចូលរួមផ្ដល់នូវចំណេះដឹង ផ្ទុយពីគំនិតកន្លងមក និងច្រានចោលនូវរូបភាពចាស់ៗ។ រីឯនៅក្នុងសៀវភៅ«ជនជាតិកម្ពុជា»វិញ អេឡូណ័រ សុខហាលកូវិច លើកឡើងពីការថតឆ្លុះប្រទេសកម្ពុជាសហសម័យតាមរយៈបទយកការណ៍ជាង២០ ៖ ជាតិពន្ទុវិទូ អ្នកនេសាទ មហាសេដ្ឋី អ្នករបាំ អ្នកលេងយូធូប…រៀបរាប់រឿងរបស់ខ្លួន។

ដោយអេឡូណ័រ សុខហាល់កូវិច ហ្វ្រេដេរិក អាម៉ាត និងហ្សេរ៉ូម ម័រីន្យេ អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកកាសែត

Related post