ប្រតិទិនចូលរៀន-ប្រឡង ឆ្នាំ២០២២

 

ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា

វគ្គសិក្សា

សិសិររដូវ

និទាឃរដូវ

គិម្ហរដូវ (រដូវក្តៅ)

សរទរដូវ

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ

ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ដល់ ៧ ខែមករា

ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ ០៨ ខែមេសា

ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ដល់ ៨ ខែកក្កដា

ពីថ្ងៃទី ១៩ កញ្ញា ដល់ ០៦ តុលា

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន

ថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា

ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា

ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា

ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់វគ្គសិក្សា

ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា

ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា

ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា

ថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ

ការចុះឈ្មោះប្រឡង DELF/DALF

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ
សម័យប្រឡង
ប្រកាសលទ្ធផល

Tout Public

 

ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ២៥ ខែកុម្ភៈ
ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ដល់ ០៦ ខែឧសភា
ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១២ ខែសីហា
ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ ២១ ខែតុលា

ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ ១ ខែមេសា (A1-C2)
 ០៤-០៥ មិថុនា (B2)និង ១១-១២ មិថុនា (B1)
ថ្ងៃទី ១៥-១៦ និង ១៩-២១ ខែកញ្ញា (A1-C2)
ថ្ងៃទី ១៩-២០ ខែវិច្ឆិកា (B2)និង ២៦-២៧ ខែវិច្ឆិកា (B1)

ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា
១៧ មិថុនា (B2) និង ២៤ មិថុនា (B1)
ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា
 ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ (B2) និង ៩ ខែធ្នូ (B1)

 
Junior

ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ២៥ ខែកុម្ភៈ
ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ដល់ ០៦ ខែឧសភា
ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១២ ខែសីហា

ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ ១ ខែមេសា (A1-B2)
ថ្ងៃទី ២១-២២ ខែមីនា (A1-B2)
ថ្ងៃទី ១៥ – ១៦ និង ១៩ – ២១ កញ្ញា (A1-B2)

ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា
ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា
ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា

 
Prim

ថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ២៥ ខែកុម្ភៈ

ថ្ងៃទី ២១ និង ២២ មីនា (A1.1- A2)


ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា 

ការចុះឈ្មោះប្រឡង TCF

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ
សម័យប្រឡង
ប្រកាសលទ្ធផល
 
Toutes versions

ពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣១  ខែធ្នូ (២០២១)
ពីថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ដល់ ២៥ មីនា
ពីថ្ងៃទី ១៣ មិថុនាដល់ ៨ កក្កដា
ពីថ្ងៃទី ១០ តុលា ដល់ ៤ វិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ (២០២២)
ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា
ថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា
ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ

៤ សប្តាហ៍
បន្ទាប់ពីការប្រឡង

តើលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាភាសាបារាំងពីមុនមកមែន ឬទេ?
ធ្វើតេស្តចូលរៀន !

ត្រៀមរួចហើយឬនៅ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ?
ស្វែងយល់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើង !

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងមែនឬទេ?
ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែត ក្នងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះ !