ប្រតិទិនចូលរៀន-ប្រឡង ឆ្នាំ២០២៣

 

ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា

វគ្គសិក្សា

សិសិររដូវ

និទាឃរដូវ

គិម្ហរដូវ (រដូវក្តៅ)

សរទរដូវ

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ

ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ដល់ ០៣ ខែមករា

ពីថ្ងៃទី ២៥ មីនា ដល់ ០៥ ខែមេសា

ពីថ្ងៃទី  ២៧ មិថុនា ដល់ ២៥ ខែកក្កដា

ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ១៩ កញ្ញា

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករា

ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា

ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា

ថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់វគ្គសិក្សា

ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា

ថ្ងៃទី ០៦ ខែកក្កដា

ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា

ថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ

ការចុះឈ្មោះប្រឡង DELF/DALF

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ
សម័យប្រឡង
ប្រកាសលទ្ធផល

Tout Public

 

ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ១៨ ខែកុម្ភៈ
ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ដល់ ០៦ ខែឧសភា
ពីថ្ងៃទី ០៧ ដល់ ២៦ ខែសីហា
ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ដល់ ០៤ ខែវិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី ២៧ ដល់ ៣១ ខែមីនា (A1-C2)
 ០៣-០៤ មិថុនា (B2)និង ១០-១១ មិថុនា (B1)
ថ្ងៃទី ១៨-២២ ខែកញ្ញា (A1-C2)
ថ្ងៃទី ០២ – ០៣ ខែធ្នូ (B2)និង ០៩ -១០ ខែធ្នូ (B1)

២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង

 
Junior

ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ១៨ ខែកុម្ភៈ
ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ២២ ខែមេសា
ពីថ្ងៃទី ០៧ ដល់ ២៦ ខែសីហា

ថ្ងៃទី ២៧ ដល់ ៣១ ខែមីនា (A1-B2)
ថ្ងៃទី ១៨ – ២០ ខែឧសភា (A1-B2)
ថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ២២ ខែកញ្ញា (A1-B2)

២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង

 
Prim


ថ្ងៃទី ០១ ដល់ ២២ ខែមេសា


ថ្ងៃទី ១៨ និង ២០ ឧសភា (A1.1- A2)


២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង

ការចុះឈ្មោះប្រឡង TCF

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ
សម័យប្រឡង
ប្រកាសលទ្ធផល
 
Toutes versions

ពីថ្ងៃទី ២៦ ធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា
ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ១៣ ខែមេសា
ពីថ្ងៃទី ២៦ មិថុនាដល់ ០៧ កក្កដា
ពីថ្ងៃទី ៣០ តុលា ដល់ ១០ វិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី ០៩  ខែកុម្ភៈ
ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា
ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា
ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ


៤ សប្តាហ៍
បន្ទាប់ពីការប្រឡង

តើលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាភាសាបារាំងពីមុនមកមែន ឬទេ?
ធ្វើតេស្តចូលរៀន !

ត្រៀមរួចហើយឬនៅ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ?
ស្វែងយល់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើង !

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងមែនឬទេ?
ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែត ក្នងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះ !

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.