ប្រតិទិនចូលរៀន-ប្រឡង ឆ្នាំ២០២៤

ការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា

វគ្គសិក្សា

សិសិររដូវ

និទាឃរដូវ

គិម្ហរដូវ (រដូវក្តៅ)

សរទរដូវ

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ

ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ២៨ ខែធ្នូ 

ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ទី ២៨ មីនា 

ពីថ្ងៃទី  ០៧ ដល់ទី ២៧ ខែមិថុនា 

ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ទី ២៦ កញ្ញា

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន

ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករា

ថ្ងៃទី ០២ ខែមេសា

ថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា

ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់វគ្គសិក្សា

ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា

ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា

ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា

ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ

ការចុះឈ្មោះប្រឡង DELF/DALF

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ
សម័យប្រឡង
ប្រកាសលទ្ធផល

Tout Public

 

ពីថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ដល់ ០២ ខែកុម្ភៈ
ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ដល់ ១០ ខែឧសភា
ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ១៤ ខែសីហា
ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ដល់ ១៣ ខែវិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី ០៤ ដល់ ០៩ ខែមីនា (A1-C2)
 ០៨-០៩ មិថុនា (B1)និង ១៥-១៦ មិថុនា (B2)
ថ្ងៃទី ១៦-២១ ខែកញ្ញា (A1-C2)
ថ្ងៃទី ១៤ – ១៥ ខែធ្នូ (B1)និង ០៧ -០៨ ខែធ្នូ (B2)

២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង

 
Junior

ពីថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ដល់ ០២ ខែកុម្ភៈ
ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ដល់ ១២ ខែមេសា
ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ១៤ ខែសីហា

ថ្ងៃទី ០៤ ដល់ ០៩ ខែមីនា (A1-B2)
ថ្ងៃទី ១១ – ១២ ខែឧសភា (A1-B2)
ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ២១ ខែកញ្ញា (A1-B2)

២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង
២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង

 
Prim


ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ដល់ ០២ ខែឧសភា
ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ២៦ខែមេសា


ថ្ងៃទី ២៣ ដល់ ២៥ ឧសភា (A1.1- A2)
ថ្ងៃទី ០១ ខែមិថុនា


២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការប្រឡង

ការចុះឈ្មោះប្រឡង TCF

រយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះ
សម័យប្រឡង
ប្រកាសលទ្ធផល
 
Toutes versions

ពីថ្ងៃទី ២៦ ធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
ពីថ្ងៃទី ២៥ខែមីនា ដល់ ០៥ ខែមេសា
ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ ១៦ ខែកក្កដា
ពីថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ដល់ ០៦ ខែវិច្ឆិកា

ថ្ងៃទី ០៨  ខែកុម្ភៈ
ថ្ងៃទី ០៩ ខែឧសភា
ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា
ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ


៣ សប្តាហ៍
បន្ទាប់ពីការប្រឡង

តើលោកអ្នកធ្លាប់សិក្សាភាសាបារាំងពីមុនមកមែន ឬទេ?
ធ្វើតេស្តចូលរៀន !

ត្រៀមរួចហើយឬនៅ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ?
ស្វែងយល់ថ្នាក់ភាសាបារាំងរបស់យើង !

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងមែនឬទេ?
ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ិចស្ត្រាណែត ក្នងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះ !

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.