បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ១, ២, ៣, កុងតេរី កុងតេរ៉ា!

ចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងជាលក្ខណៈគ្រួសារថ្មីមួយនៅបណ្ណាល័យពហុឯកសារហើយអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនលោកអ្នករំជើបរំជួលដោយរឿងរ៉ាវអំពីប្រធានបទសត្វ! ស្វែងយល់ពីតន្ត្រីនិងរឿងនិទានពីសៀវភៅរបស់យើង។

ចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post