បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | វីដេអូហ្គេមតាមជម្រើស

រូបថត : ©រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង

លោកអ្នកជាហ្វេនហ្គេម Fifa 20, Mario Kart, NBA 2K20 ឬ Rocket League … សូមអញ្ជើញចូលរួមលេងទោល ឬ ជាមួយគ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិនៅបណ្ណាល័យពហុឯកសារ។ ធានាថាសប្បាយមិនខាន! លេងហ្គេមនៅលើ PS4 និង Switch។

ចុះឈ្មោះផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ៖ [email protected]

Related post