បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ល្បែងកម្សាន្ត​នាពេលថ្ងៃរសៀល

ការណាត់លេងជាមួយក្មួយៗអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលចង់លេងល្បែងកម្សាន្តរួមគ្នា!
នៅក្នុងបណ្ណាល័យកុមារ, ពួកយើងរង់ចាំលេងជាមួយក្មួយៗដែលអាចនិយាយជាភាសាបារាំង, ខ្មែរ ឬ អង់គ្លេស។ ក្មួយអាចលេងតែឯង, លេងពីរនាក់, បីនាក់ ឬលេងជាក្រុម, ក្មួយៗប្រាកដជានឹងបានរីករាយជាមួយល្បែងកម្សាន្តរួមគ្នាដ៏គួរឲ្យចាប់ចិត្ត។ ក្មួយៗក៏អាចយក ល្បែងផ្សេងដ៏ទៃទៀតពីផ្ទះក្មួយមកលេងរួមគ្នាបាន។

ចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈ៖ [email protected] 

Related post