បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | លំហតានុយគិ

ស្វែងយល់ពីការតាំងពិព័រណ៍ អ៊ុយរ៉ាម៉ាដូ AR ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងដូចជាពួកតានុគិ ដែលជាវិញ្ញាណនៃធម្មជាតិផ្លាស់ប្តូរខ្លួនអ្នកទៅជាសត្វហើយមកគូរទេសភាពនៅជុំវិញតួអក្សរមួយ! ជាមួយស្មាតហ្វូនឬថេប្លេតរបាំងរបស់អ្នកនឹងភ្ញាក់ឡើងហើយគំនូររបស់អ្នកនឹងមានជីវិតឡើងវិញ!

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬ តាមរយៈ៖ [email protected]

Related post