បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ដាស់សួនឌីជីថល

ប្តូររាងពណ៌សត្វ សំឡេងនិងចលនា … ៖ ការស្គាល់ពីពិភពឌីជីថល គ្រប់ទម្រង់។ ជាមួយនឹងកម្មវិធី “Petites choses” “Zoo pour enfants” “Pango Storytime” “Oh mon chapeau”នៅលើ iPad ។

ចុះឈ្មោះផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ៖ [email protected]

Related post