បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | កាហ្វេពីនេះពីនោះ៖ តន្រ្តី និង របាំ

>> LIRE EN FRANÇAIS <<

ចូលរួមជាមួយក្រុមបណ្ណាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃការពិភាក្សាលើប្រធានបទជុំវិញបរិស្ថាន ការអប់រំ សុខភាព វប្បធម៌ ការធ្វើដំណើរ។ល។ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកអំពីភាសាបារាំងទៅក្នុងការអនុវត្តក្នុងបរិយាកាសសម្រាកកាយ និងយកចិត្តទុកដាក់ !

ប្រធានបទ៖ តន្រ្តី និង របាំ

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post