ខ្ញុំជ្រើសរើសប្រទេសបារាំងសម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ចុះអ្នកវិញ?

ញឹម ថៃហេង
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញបណ្តាញ និងទូរគមនាគមន៍
នៅទូលូ
ប្រាជ្ញ ច័ន្ទឧត្តម
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញ Natural Language Processing
នៅណង់ស៊ី
អ៊ឹង លីហ៊ាង
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ
នៅហ្គ្រឺណូប
លៀម រស្មី
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រភាសា
នៅអែអង់ប្រូវង់
តាន រិទ្ធិពង្ស
និស្សិតចុះកម្មសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
នៅ ឌូអានណេ (ប្រ៊ឺតាញ)
ស្រូយ សេងលី
និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញអាហារូបត្ថម្ភ និងវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារ
នៅម៉ុងពឺលីយ៉េ
លន់ ដា
និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញកសិអាហារ
នៅឌីអុង
ម៉ៅ សុជាតា
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញខ្សែសង្វាក់ កសិអាហារ
នៅទូលូ
មុយ យៀកលាង
និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញទេពកោសល្យ សំណង់ស៊ីវីល
នៅរ៉ែន
ធន សិទ្ធិគុណ
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញនីតិសង្គម
នៅលីយ៉ុង
ហេង ឧត្តម
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ជំនាញសារព័ត៌មាន
នៅលីយឹ
មួន រដ្ឋា
និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន
នៅប៉ារីស
Previous slide
Next slide

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.