កម្មវិធីវប្បធម៌របស់យើង

ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិល្បៈវប្បធម៌បារាំងនៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានបារាំងបានធានាផងដែរពីតួនាទីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅអក្សរសិល្ប៍ ខ្សែភាពយន្ត និងភាសាបារាំង ចំណេះដឹងនិងគំនិត។ កម្មវិធីវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់យើងផ្ដល់ដល់សាធារណជនពេញមួយឆ្នាំ នូវព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ផ្សេងៗ (ពិព័រណ៍ ទស្សនីយភាព ការប្រគំតន្ត្រី…) សន្និសីទ និងកិច្ចពិភាក្សា ក៏ដូចជាការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាភាសាបារាំងដោយមានអក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរផងដែរ។

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Restez connectés avec notre newsletter ! Envoyée tous les lundis, elle vous tient au courant de nos activités de la semaine.