សន្និសីទ | ស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ស្លាក “ឧស្ម័នកាបូនិចទាប”

>> ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍រដូវកាលវប្បធម៌ “ភ្នំពេញ ទីក្រុងមានជីជាតិ” <<

បន្ថែមពីលើការតាំងពិពណ៌ “បង្កើតមន្តស្នេហ៍ពិភពលោកជាថ្មី” ដែលតាំងក្នុងវិចិត្រសាលរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ វិទ្យាស្ថានបារាំងនៃកម្ពុជាសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យទៅបន្ថែមទៀតដោយចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយនៅវត្តមានរបស់លោក អ៊ីវ៉ន ឆាម ជាស្ថាបត្យករជនជាតិបារាំង គឺជាសហស្ថាបនិកនៃទីភ្នាក់ងារ ACYC

ក្នុងអំឡុងសន្និសីទនេះ លោកនឹងចែករំលែកវិធីសាស្រ្តមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មរបស់គាត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលធម្មជាតិអតិបរមានៅក្នុងសំណង់ ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់របស់វាក្នុងអំឡុងពេលគម្រោងដូចជាការសាងសង់ hanger ឬផ្ទះសម្រាប់បុគ្គល។ តើ​វិធី​បែប​នេះ​អាច​កើត​ឡើង​នៅ​កម្ពុជា​ដោយ​របៀប​ណា? តើ​ទស្សនវិស័យ​អភិវឌ្ឍន៍​អ្វី​ខ្លះ​អាច​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុក?

វាគ្មិន៖

អ៊ីវ៉ន ឆាម ជាស្ថាបត្យករជនជាតិបារាំង គឺជាសហស្ថាបនិកនៃទីភ្នាក់ងារ ACYC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 2008។ លោកបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការដើម្បីស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលគោរពបរិស្ថាន និងចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈទាក់ទងនឹងស្ថាបត្យកម្ម ការរៀបចំទីក្រុង និងទេសភាព។

Related post