សកម្មភាពគំនូរ | គំនូរសព្រៀងអប្សរា

>> ជាផ្នែកមួយនៃ ចុងសប្តាហ៍នៃការរម្លឹកខួបរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង <<

គូរ ឬគូររូបអ្នករាំក្នុងសម្លៀកបំពាក់អប្សរា ដូចជា Auguste Rodin ក្នុងឆ្នាំ 1900 អំឡុងពេលពិព័រណ៍សកលនៅទីក្រុងប៉ារីស! សិក្ខាសាលានេះបើកចំហសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្រដាស និងខ្មៅដៃនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។

ដោយសាលារបាំ ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី បុប្ផាទេវី

Related post