ពានរង្វាន់ស្ថាបត្យកម្ម URBA-IFC និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

>> ជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍រដូវកាលវប្បធម៌ “ភ្នំពេញ ទីក្រុងមានជីជាតិ” <<

ស្វែងយល់ពីការងាររបស់សិស្សានុសិស្សមកពីសាលាស្ថាបត្យកម្ម និងកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងស្ថាបត្យកម្មពានរង្វាន់ URBA-IFC!

និស្សិតត្រូវធ្វើការលើការអភិវឌ្ឍន៍ឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃច្រាំងទន្លេមេគង្គក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ហើយត្រូវបានបន្តដោយ Robin Rerat, Yvon Chalm, Ivan Tizianel និង Thy Yango ដែលជាស្ថាបត្យករ និងជាអ្នករចនាទេសភាព។ រង្វាន់ត្រូវបានផ្តល់ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យនៃអ្នកជំនាញដែលប្រមូលផ្តុំស្ថាបត្យករ ស្ថាបត្យករទេសភាព ទីប្រឹក្សាគុណភាពបរិស្ថានខ្ពស់ អ្នកជំនាញកសិកម្ម និងអ្នករៀបចំផែនការទីក្រុង។ ទាំងការអប់រំ និងការច្នៃប្រឌិត វាលើកកម្ពស់ការងាររបស់សិស្សានុសិស្ស និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងចំណោមយុវជនអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថានសម្រាប់ទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងអាចរស់នៅបាន។ វាមានគោលបំណងធ្វើជាមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ទីក្រុងថ្ងៃស្អែក ក៏ដូចជាការគាំទ្រសម្រាប់អនាគតស្ថាបត្យករ ស្ថាបត្យករទេសភាព និងអ្នករៀបចំផែនការទីក្រុងនៅកម្ពុជា។

ពិធីប្រគល់រង្វាន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង ៦ ល្ងាចនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា ហើយនឹងបន្តដោយទទួលទានស្រាក្រឡុក។

Related post