បើកទទួលចុះឈ្មោះប្រឡង DELF (B1/B2) និង TCF

ម៉ោងធ្វើការនៅកន្លែងចុះឈ្មោះ

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក – ៧ យប់
ថ្ងៃសៅរ៍៖ ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក – ១២ថ្ងៃត្រង់

ក្រុមការងាររបស់យើងនៅចាំដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យលោកអ្នកជានិច្ច។ កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង!

ទូរស័ព្ទ > ០១២ ៣៦៧ ៣៣៥ / ៣៣៧ ឬ ០១៥ ៤៦៣ ៤២៥

អ៊ីម៉ែល [email protected]
Facebook > www.facebook.com/institutfrancais.ducambodge

Related post