បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ស្ថាបត្យករកាប្លា

តើអ្នកនឹងជោគជ័យក្នុងការជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសំណង់ផ្សេងៗរបស់ប្រធានស្ថាបត្យករកាប្លា (Kaplarchitect) របស់យើងទេ? បន្ទាប់ពីការណែនាំអំពីតួរលេខសំខាន់របស់បន្ទះឈើកាប្លា – ស្ពាន ប៉ម អគារដំបូលមូល – កុមារនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏អស្ចារ្យនិងប្រមូលផ្តុំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននូវច្បាប់រូបវិទ្យាដោយខ្លួនឯង!

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post