បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | សំនួរ -ចម្លើយពីប្រទេសបារាំង

តើអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងវប្បធម៌ទូទៅទាក់ទងនឹងប្រទេសបារាំង និងប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងដែរឬទេ? សូមអញ្ជើញមកសាកល្បងចំនេះដឹងរបស់អ្នកជាមួយនឹងសំណួរភាសាបារាំងថ្មីរបស់យើង !

ចុះឈ្មោះនៅននឹងកន្លែង ឬតាមអ៊ីមែល [email protected]

Related post