បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ជើងឯកសំនួរ-ចម្លើយ

មកអនុវត្តភាសាបារាំងរបស់លោកអ្នកហើយសាកល្បងជំនាញផ្នែកភាសារបស់លោកអ្នក! តើលោកអ្នកអាចរហ័សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យក្រុមម្ខាងទៀតទាយពីអត្ថន័យនៃពាក្យជាក់លាក់បានទេ? តោះចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នា !

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ [email protected]

Related post