បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | ចូល​ក្នុង​ការពិត​បែប​និម្មិត!

ធ្វើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​មនុស្សយន្ត Astro ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះសមាជិកក្រុម​របស់​អ្នកឬ​ក៏​ស្វែងយល់​ពី​ផ្លូវ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​បើកបរ​ Gran Turismo Sport ៖ ទទួល​បាន​អារម្មណ៍​ពិត​ៗ​ ជាមួយ​នឹង​មួក​កាស​នៃការ​ពិត​និម្មិត (VR)! នៅលើ​ PS4។

ចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែង ឬតាមរយៈ៖ [email protected] 

Related post