ការសម្តែង | ភាពយន្ត-តន្ត្រី ជាមួយហ្វារពន្លឺសិល្បៈ

វិទ្យាស្ថានបារាំង​សូម​អញ្ជើញ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ចូលរួម​កម្មវិធីស៊ីណេ-តន្ត្រី​ដ៏វិសេស​វិសាលមួយ ៖ នៅ​ក្នុង​សួនច្បារ​វិទ្យាស្ថានបារាំង ដោយ​ការ​បញ្ចាំង​ភាពយន្តខ្លីខាងក្រៅអគារ ​​របស់​ប៊ូស្តឺ គៀតុង ឆាលី ឆាព្លីង (សាក់ឡូ) និង​ហ្សក មេល្យែស!

ភាពយន្ត​ទាំងនេះ​នឹង​ត្រូវ​ចាក់​បញ្ចាំង​ដោយ​មានការ​ប្រគំតន្ត្រីអម ដែល​សុទ្ធសឹង​ជា​បទភ្លេង​និពន្ធ​ឡើង​ជាពិសេសសម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ ដោយ​តន្ត្រីករ​របស់អង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈ

Related post