ភាពយន្ត | ម៉ូន អ្នកយាមរបស់ព្រះច័ន្ទ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៧ ខែមីនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៤ ខែមីនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | បុណ្យសព

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២២ ខែមីនាវេលាម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច

Read more
ភាពយន្ត | ជីវិតមួយនៅកន្លែងផ្សេងទៀត

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៤ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ២:៣០នាទី រសៀល / ថ្ងៃសុក្រទី ១៦ ខែមីនា – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្ត | មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ​ កម្ពុជា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា

Read more
Cinéma | Festival Premiers Plans
L’Institut français est le partenaire à l’international du festival Premiers Plans d’Angers qui révèle d’année en année de nouveaux... Read more
ភាពយន្ត | ទំនាយរបស់សត្វកង្កែប

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៣ ខែមីនា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | ប៊ែល និង សេបាសទីយាង

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៧ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៤ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | នៅ​ខាងក្រៅ

ថ្ងៃសុក្រទី ២៣ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៣ ខែមីនា – ម៉ោង ២:៣០នាទី រសៀល 

Read more
ភាពយន្ត | កោះពេជ្រ

ថ្ងៃអង្គារទី ២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៨ នៅម៉ោង ៦ ល្ងាច

Read more
ភាពយន្ត | នៅក្រោមដំបូលតែមួយ

ថ្ងៃសុក្រទី ៩ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៧ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ២:៣០នាទី រសៀល

Read more
ក្លឹបភាពយន្ត | ភ្នែកដែលគ្មានទំរង់មុខ

ថ្ងៃសុក្រទី ១៦ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ៧ យប់់

Read more
ភាពយន្ត | មិត្តភក្តិពីរនាក់

ថ្ងៃសុក្រទី ២ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង 7 យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១០ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ២:៣០នាទី រសៀល

Read more
ភាពយន្ត | Ballerina

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៣ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១០ ខែកុម្ភៈ – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | សប្តាហ៍នៃភាពយន្តកម្ពុជា

ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ដល់ថ្ងៃទី 27 ខែមករា។ សូមអញ្ជើញមកទស្សនាពីវប្បធ៌មបុរាណនៃកេរ្តិ៍មរតកភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងរោងភាពយន្តវិទ្យាស្ថានបារាំង និងការបញ្ចាំងហាលវាល!

Read more