ភាពយន្ត | សប្តាហ៍នៃភាពយន្តកម្ពុជា

ចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ដល់ថ្ងៃទី 27 ខែមករា។ សូមអញ្ជើញមកទស្សនាពីវប្បធ៌មបុរាណនៃកេរ្តិ៍មរតកភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងរោងភាពយន្តវិទ្យាស្ថានបារាំង និងការបញ្ចាំងហាលវាល!

Read more
ភាពយន្ត | សួនច្បារជីតាខ្ញុំ

ថ្ងៃសុក្រទី ៥ ខែមករា – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៣ ខែមករា – ម៉ោង ២:៣០នាទី រសៀល

Read more
ភាពយន្ត | ព្រះមហាក្សត្រនិងសត្វបក្សី

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៦ ខែមករា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៣ ខែមករា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | នៅក្នុងព្រៃ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៦ ខែមករា – ម៉ោង ២:៣០នាទី / ថ្ងៃសុក្រទី ១២ ខែមករា- ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្ត | មនុស្ស

ថ្ងៃសុក្រទី ១៥ ខែធ្នូ – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្ត | មេគោ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៩ ខែធ្នូ – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more
ភាពយន្ត | នាងល្វីហ្សឺនាសិសិររដូវ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៨​ ខែវិច្ឆិកា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៩​ ខែធ្នូ – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | បត់ឆ្វេង បត់ស្ដាំ

ថ្ងៃសុក្រទី ៨ ខែធ្នូ – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្ត | តាម៉ារ៉ា

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៥​ ខែវិច្ឆិកា – ម៉ោង ១០ ព្រឹក / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២ ខែធ្នូ – ម៉ោង ១០ ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | វិចតូរីយ៉ា

ថ្ងៃសុក្រទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា – ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសុក្រទី ១ ខែធ្នូ – ម៉ោង ៧ យប់

Read more
ភាពយន្តនិស្សិត | ទាហានបរទេស

ថ្ងៃអង្គារ ទី​២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

Read more
ភាពយន្ត | ប៉ាឬម៉ាក់ វគ្គ២

ថ្ងៃពុធទី ១៨ ខែតុលា – ម៉ោង ៦ ល្ងាច

Read more
ភាពយន្ត | ការផ្ដល់សិទ្ធដល់និស្សិត

ថ្ងៃសៅរ៍ទី 11 ខែវិច្ឆិកា នៅម៉ោង 10 ព្រឹក

Read more
ភាពយន្ត | ចក្ខុវិស័យនាពេលរាត្រី

ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៨ ខែតុលា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល

Read more