បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | វគ្គសិក្ខាសាលាខ្ទមរឿងនិទាន៖ ខ្មៅដៃ របស់អ្នកជាគ្រាប់ពូជនៃជាងគំនូរ! បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | វគ្គសិក្ខាសាលាខ្ទមរឿងនិទាន៖ ខ្មៅដៃ របស់អ្នកជាគ្រាប់ពូជនៃជាងគំនូរ!
ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២០ ខែឧសភា - ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀលី់ បណ្ណាល័យពហុឯកសារ | វគ្គសិក្ខាសាលាខ្ទមរឿងនិទាន៖ ខ្មៅដៃ របស់អ្នកជាគ្រាប់ពូជនៃជាងគំនូរ!

សូមអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយខ្ទមរឿងនិទាន បង្ហាញនូវរឿងចំលែក ដ៏ធំសម្បើមមួយ ប្រភេទមានរោមដែលនឹងត្រូវលើកយកមកនិទាន។ សូមចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភានៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់បណ្ណាល័យ ពហុឯកសារ (ច្រើនបំផុត១០នាក់)
ចាប់ពីអាយុ៧ ឆ្នាំឡើងទៅ / រយៈពេល: ១ម៉ោង៣០នាទី

វគ្គសិក្ខាសាលាខ្ទមរឿងនិទាន៖ ខ្មៅដៃ របស់អ្នកជាគ្រាប់ពូជនៃជាងគំនូរ!
អានដោយ ៖ លោកស្រី Magali Hervo
ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២០ ខែឧសភា – ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀលី់
នៅក្នុងបណ្ណាល័យកុមារ របស់បណ្ណាល័យពហុឯកសារ
ចូលរួមដោយឥតគិតថ