សន្និសីទ | អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ រវាងការបន្តនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបញ្ហាប្រឈមនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម សន្និសីទ | អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ រវាងការបន្តនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបញ្ហាប្រឈមនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម
ថ្ងៃអង្គារទី ១៧ ខែតុលា - ៦:៣០ នាទី ល្ងាច សន្និសីទ | អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ រវាងការបន្តនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបញ្ហាប្រឈមនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម

នៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី៥០នៃសមាគមអាស៊ាន ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់មើលខ្សែកោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិមួយៗដែលជាសមាជិក វិភាគ និងវាយតម្លៃរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុង កំណត់សក្ដានុពលថ្មី ក៏ដូចជាចរន្តចេញចូលនៅក្នុងតំបន់។ សន្និសីទនេះរួមមានពីរផ្នែក ៖ មើលលើក្របខណ្ឌប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលពីគន្លងសេដ្ឋកិច្ច។

អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ រវាងការបន្តនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបញ្ហាប្រឈមនៃសាកលភាវូបនីយកម្ម
វាគ្មិន៖ ដោយលោក ដូមីនីក ដ័រដាំង (Dominique Dordain)
ថ្ងៃអង្គារទី ១៧ ខែតុលា – ៦:៣០ នាទី ល្ងាច
ជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃដោយ និងស្ថិតនៅលើចំនួនកន្លែងអង្គុយដែលនៅទំនេរប៉ុណ្ណោះ។