សន្និសីទ | ក្រមសីលធម៌ និងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសដែលធនធានមានកំណត់ សន្និសីទ | ក្រមសីលធម៌ និងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសដែលធនធានមានកំណត់
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា តាមរយៈអង្គភាពជំងឺឆ្លងនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់ខ្លួនកំពុង ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្លីនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថែមទាំងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលប្រ ឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈរួមគ្នានេះ។ ការស្រាវជ្រាវនេះរួមមានការសិក្សាអង្កេតដូច ជាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីជំងឺឆ្លង ឬការសិក្សាពីអាត្រាឆ្លងរោគ ថែមទាំងការ សិក្សាពីអន្តរាគមន៍និង ការសាកល្បងគ្លីនិកនានា។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងចំពោះ មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬនៅសហគមន៍ ដោយសហការជាមួយក្រុម គ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានា។ តើអ្វីទៅជាបញ្ហាក្រមសីលធម៍នៃការ ស្រាវជ្រាវនេះ? តើអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីក្រមសីលធម៍ និងគុណភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសភាគខាងត្បូងយ៉ាងដូចម្ដេច? ក្រមសីលធម៌... សន្និសីទ | ក្រមសីលធម៌ និងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសដែលធនធានមានកំណត់

[សន្និសីទ Pasteur]

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា តាមរយៈអង្គភាពជំងឺឆ្លងនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់ខ្លួនកំពុង ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្លីនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថែមទាំងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលប្រ ឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈរួមគ្នានេះ។ ការស្រាវជ្រាវនេះរួមមានការសិក្សាអង្កេតដូច ជាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីជំងឺឆ្លង ឬការសិក្សាពីអាត្រាឆ្លងរោគ ថែមទាំងការ សិក្សាពីអន្តរាគមន៍និង ការសាកល្បងគ្លីនិកនានា។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងចំពោះ មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬនៅសហគមន៍ ដោយសហការជាមួយក្រុម គ្រូពេទ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនានា។ តើអ្វីទៅជាបញ្ហាក្រមសីលធម៍នៃការ ស្រាវជ្រាវនេះ? តើអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីក្រមសីលធម៍ និងគុណភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសភាគខាងត្បូងយ៉ាងដូចម្ដេច?

ក្រមសីលធម៌ និងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសដែលធនធានមានកំណត់
ថ្ងៃអង្គារទី ២៥ ខែមេសា ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច
លោកស្រីបណ្ឌិត ឡូរ៉ង់ បូរ៉ង់ (Laurence BORAND) អ្នកសម្របសម្រួលការ
ជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

Logo-IPC-2011