សន្និសីទ | ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya សន្និសីទ | ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya
ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣០ ខែឧសភា ៦:៣០ នាទីល្ងាច សន្និសីទ | ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya

[សន្និសីទ Pasteur]

តើការកកើតឡើងនៃមេរោគឆ្លងតាមរយៈសត្វមូស ដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនៅពាក់កណ្តាល
សតវត្សទី២០ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជំងឺគ្រុនប្រភេទ Chikungunya និង Zika អាចជាការគំរាមកំហែងមួយដែរឬទេ?សន្និសីទនេះនឹងបង្ហាញជូននូវប្រភេទជំងឺគ្រុនទាំងនេះ និងវិធានការទប់ស្កាត់នានាដែលមានដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសុខភាពសាធារណៈ។

ជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺ Zika និង ជំងឺ Chikungunya ÷ លទ្ធផលនៃភាពទាន់សម័យ ឬបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ?
ថ្ងៃអង្គារ ទី ៣០ ខែឧសភា ៦:៣០ នាទីល្ងាច
វាគ្មិន៖ លោក Philippe Dussart ប្រធានផ្នែកសិក្សាមេរោគនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា
ជាភាសាបារាំងជាមួយនឹងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

Logo-IPC-2011