ភាពយន្ត | ខែខ្នើត ភាពយន្ត | ខែខ្នើត
ថ្ងៃសុក្រទី ៣ ខែមិនា ម៉ោង ៧ យប់ ( ការបញ្ចាំងនៅក្នុងវត្តមានរបស់សមិទ្ធិករ) ភាពយន្ត | ខែខ្នើត

៤០ ឆ្នាំក្រោយពេលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសាឆ្នាំ១៩៧៥ លោក អ៊ឹង សេរ៉ាធ្វើការងារចម្លាក់ ដែលនឹងក្លាយជាវត្ថុនៃការចងចាំដំបូងនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍។ គម្រោងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកនានាក្នុងការរស់រានមានជីវិត និងបំភ្លឺគំនិតផ្ទុយគ្នានៃសង្គមមួយពោរពេញដោយការផ្លាស់ប្តូរ។

តើគួរតែដល់ពេលវេលារំលឹកការចងចាំទេ?

ខែខ្នើត
Adrien Genoudet – ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រទី ៣ ខែមិនា ម៉ោង ៧ យប់ ( ការបញ្ចាំងនៅក្នុងវត្តមានរបស់សមិទ្ធិករ)
ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៨ ខែមេសា ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល
$2 (តម្លៃពេញ) – $1 (បញ្ចុះតម្លៃ) ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង
និយាយភាសាដើម អក្សររត់លើអេក្រង់ជាភាសាបារាំង