ភាពយន្ត | ករណី SK1 ភាពយន្ត | ករណី SK1
ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៨ ខែកក្កដា ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល ភាពយន្ត | ករណី SK1

នៅទីក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ១៩៩១លោក Franck Magne ជាអធិការវ័យក្មេងបានបោះជំហាន ដំបូងរបស់គេនៅក្នុងការងារប៉ូលីសយុត្តិធម៌ នៅអាគារលេខ៣៦ ផ្លូវ quai des Orfèvres។ ការស៊ើបអង្កេតដំបូងរបស់លោកទាក់ទងនឹងការធ្វើឃាតលើក្មេងស្រីមួយរូប។ ការងាររបស់គាត់បានដឹកនាំគាត់ឱ្យសិក្សាករណីស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដែលគាត់ជា មនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលតភ្ជាប់រួមរឿងទាំងអស់។ គាត់ក៏ប្រឈមនឹងការពិតនៃការងារស៊ើប អង្កេតនេះយ៉ាងឆាប់÷ កង្វះមធ្យោបាយ ការងារលើសម៉ោងខ្លាំង ការិយាធិបតេយ្យ…សូមមើលឈុតសង្ខេបរបស់ភាពយន្តនេះ!

ករណី SK1
ដោយ Frédéric Tellier (2013)
ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៨ ខែកក្កដា ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល / ថ្ងៃសុក្រទី ១៨ ខែសីហា ម៉ោង ៧ យប់ / ថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៦ ខែសីហា ម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល
$2 (តម្លៃពេញ) – $1 (បញ្ចុះតម្លៃ) ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំង
និយាយភាសាបារាំង អក្សររត់លើអេក្រង់ជាភាសាអង់គ្លេស