ក្លឹបភាពយន្ត | ធ្វើដំណើរលើនាវា ក្លឹបភាពយន្ត | ធ្វើដំណើរលើនាវា
ថ្ងៃសុក្រទី ២១ ខែមេសាម៉ោង ៧ យប់ ក្លឹបភាពយន្ត | ធ្វើដំណើរលើនាវា

[ក្លឹបភាពយន្ត]

នៅឆ្នាំ១៩១៤ កំពង់ផែនៃក្រុងណាប៉ូលី (ប្រទេសអ៊ីតាលី) គឺជាឆាកនៃព្រឹត្តការណ៍មិនធម្មតាជាច្រើន។ សង្គមជាន់ ខ្ពស់អឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំដើម្បីព្រាចធាតុ នៃកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់របស់ពួកគេក្នុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមនាវាមួយ។ សង្រ្គាមនឹងកើតឡើងយ៉ាងពេញទំហឹង…

ធ្វើដំណើរលើនាវា
ដោយ Federico Fellini, បង្ហាញដោយលោក Paul Maux
ថ្ងៃសុក្រទី ២១ ខែមេសាម៉ោង ៧ យប់
សំបុត្រ ៖ ២ដុល្លា – ១ដុល្លា (សម្រាប់អ្នកមានកាតជាសមាជិកបណ្ណាល័យ)
ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់ វិទ្យាស្ថានបារាំង
និយាយជាភាសាដើម អក្សររត់លើអេក្រង់ជាភាសាបារាំង