សិក្ខាសាលារូបថត | ស្ទូឌីយោរូបភាពឆ្នាំ ២០១៧

ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ សូមចុះឈ្មោះចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅ!

Read more
ពិព័រណ៍  | ស្ទូឌីយោរូបភាព: តន្ត្រី

សម្ពោធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១៥ ខែមិថុនា ម៉ោង ៦:៣០ នាទី ល្ងាច /

Read more
ពិព័រណ៍ | ស្ទូឌីយោរូបភាព និង បណ្តាប្រទេស និយាយភាសាបារាំង

ពិព័រណ៍អាចទស្សនាបានរហូតដល់ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែមិនាឆ្នាំ ២០១៧

Read more
Les portraits du Studio Images | Sayon Soun
Découvrez les étudiants du Studio Images, l’école de photographie de l’IFC, à travers notre série de portraits et d’interviews. Nos... Read more
Les portraits du Studio Images | Chantal Stoman
Chaque année, le Studio Images, l’atelier photo de l’Institut français, invite deux photographes professionnels pour une résidence dédiée à... Read more
រូបថត | លោកស្រី Laure Vasconi និងស្ទូឌីយោរូបភាព

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា

Read more