សិក្ខាសាលា | សិក្ខាសាលាស្តីពីបច្ចេករូបភាព សិក្ខាសាលា | សិក្ខាសាលាស្តីពីបច្ចេករូបភាព
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ ខែកុម្ភៈ – ពីម៉ោង១០ដល់ម៉ោង១២:៣០ សិក្ខាសាលា | សិក្ខាសាលាស្តីពីបច្ចេករូបភាព

ជាមួយរូបថតមួយផ្នែក យើងនឹងផលិតបានជាភាពយន្តជីវចលមួយ ដោយប្រើប្រាស់ បច្ចេកទេសនៃចលនាបញ្ឈប់ (ថតរូបមើលឃើញ មួយរូបម្តងៗ)។ បន្ទាប់មកដាក់ បន្តជាប់គ្នា រូបទាំងនេះនឹងបង្កើតភាពបំភាន់នៃចលនា …

សិក្ខាសាលាស្តីពីបច្ចេករូបភាព
លោកស្រី សារ៉ា រីឆាដូ (Sarah Richardot) សហការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសមាគម (Fotokino)
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២២ ខែមេសា – ពីម៉ោង១០ដល់ម៉ោង១២:៣០
១០ដុល្លា (តម្លៃសំបុត្រធម្មតា) | 10$
សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះនៅអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះ melanie.laraque@institutfrancais-cambodge.com